Cookie & privacy beleid en algemene voorkeuren

Wij Delen - Huren en delen zit in het hart van de circulaire economie. Samen creëren we nieuwe waarde door gedeeld gebruik.

Het gebruik van de website www.wijdelen.be, evenals het plaatsen van een bestelling, impliceert een commerciële relatie tussen de Klant en de Verkoper, en impliceert dat de Klant de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk leest en aanvaardt.

De Klant wordt geacht gemachtigd of bevoegd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn een commerciële transactie af te sluiten met de Verkoper.

Identiteit van de Verkoper en definities

Verkoper: de auteur van het aanbod, zijnde in casu Wijdelen vzw, met maatschappelijke zetel te
Korte Straatje 20
9040 Gent
Oost-Vlaanderen
België
BE 0554.721.224

 hierna genoemd Wijdelen vzw, of ‘de Verkoper’.

Tel.: 0476 78 75 33

Klant: afnemer van een goed vanwege de Verkoper.

De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige verkoopsvoorwaarden. Wijdelen vzw kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende  bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op het moment van de bestelling van toepassing waren.

Wijdelen vzw is voorlopig uitsluitend actief in België. Wij kunnen daarom enkel uw bestelling aanvaarden wanneer het leveringsadres in België gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

Door het gebruik van de website van Wijdelen vzw en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

  1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod dat door Wijdelen vzw verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. Wijdelen vzw behoudt zich het recht voor om bestellingen door minderjarigen te weigeren. Door een bestelling uit te voeren verklaart de gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.
  3. Wijdelen vzw behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Lopende bestellingen worden afgehandeld mits toepassing van de verkoopsvoorwaarden die geldig waren op het ogenblik van de bestelling.
  4. De onwettigheid van één of meerdere van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, houdt niet de onwettigheid in van de overige verkoopsvoorwaarden dewelke onverminderd van toepassing blijven.

Het assortiment en het aanbod gelden zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.  Wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet, kunnen levertijden afwijken van de online aangekondigde levertermijnen. Ondanks het feit dat de Verkoper de nodige aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt, kunnen de online getoonde voorraden afwijken van de werkelijkheid. Verkoper benadrukt dat de online getoonde voorraad enkel een indicatie weergeeft en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele afwijkingen.

Alle teksten, foto’s en beschrijvingen hebben enkel  een indicatieve waarde en maken geen deel uit van het contractueel aanbod van de verkoper. Wijdelen vzw kan niet  verantwoordelijk of aansprakelijk  worden gesteld  voor eventuele afwijkingen of vergissingen.

Indien  een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde bijzondere voorwaarden, dan  wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.

Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De Klant en de Verkoper verklaren uitdrukkelijk dat,  door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een originele, geschreven handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan door de Koper. De elektronische bestanden van Wijdelen vzw (mailverkeer, backoffice etc…) gelden hierbij, voor zover de wet dit toelaat, als vermoeden van geschreven bewijs.

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro, slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel… Bijkomende verplichte leverings-, of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

Prijzen vermeld op de webshop van de verkoper gelden enkel voor aankopen dewelke via dit online kanaal worden uitgevoerd. Indien de prijzen van de webshop afwijken van de prijzen de fysieke winkels van de verkoper, dan gelden de online prijzen enkel voor aankopen via het online platform.

Voor elke online bestelling geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing was. Later prijsverminderingen of andere promoties na het ogenblik van de bestelling kunnen door de koper niet ingeroepen worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen van de artikelen online aan te passen. 

Elke aankoop is pas definitief zodra de betaling  effectief is ontvangen. Wijdelen vzw aanvaardt volgende online betaalmiddelen: VISA, MasterCard, Bancontact/Mister Cash tenzij anders aangegeven. Als de Klant kiest om met een kredietkaart te betalen, zal het bedrag onmiddellijk van zijn bankrekening afgeschreven worden na bevestiging van betaling.

Indien de uitgever van een betaalkaart weigert om in te stemmen met de online transactie, behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren. De verkoper kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk nog raadpleegbaar op onze server. Er wordt een beroep gedaan op de onderneming Mollie als betrouwbare derde partij voor alle elektronische betalingen.

Na betaling ontvangt de Klant per mail een bevestiging van zijn bestelling.

 

Bevestigde bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Aangezien Wijdelen vzw voor de levering beroep doet op derde partijen, kan Wijdelen vzw niet garant staan voor eventuele vertragingen ten overstaan van de aangekondigde leveringstermijn.

Behoudens akkoord van de klant,  bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig dagen.  Dit kan het geval zijn voor productcategorieën met een langere leveringstermijn of voor producten die gedurende langere tijd niet op voorraad zijn. In dergelijk geval zal Wijdelen vzw een leveringsvoorstel overmaken aan de klant. In elk ander geval heeft de klant het recht de bestelling te annuleren indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt.

De vermelde levertermijn bij een product is een indicatie en rechtstreeks gekoppeld aan de voorraad van Wijdelen vzw. Zo zal er steeds vermeld staan wanneer een product op voorraad is.

Bij bestelling van verschillende artikelen met verschillende levertermijnen, behoudt de verkoper zich te recht voor om de artikelen op verschillende tijdstippen te leveren.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behelst de levering niet het monteren of in elkaar steken van de geleverde artikelen.

Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

De levering aan huis gebeurt op risico van de verkoper. Indien de klant een artikel terugstuurt, gebeurt dit op risico van de klant.

Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met de geplaatste bestelling of indien de goederen tijdens het transport zijn beschadigd, dient de klant de verkoper hiervan binnen de acht dagen te verwittigen door de klantendienst te verwittigen. 

 

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing op software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling gebroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Bij de retourzending dienen alle artikelen in de originele onbeschadigde verpakking te worden toegevoegd. De Klant dient voorafgaandelijk aan de retourzending een retourlabel op te vragen bij de klantendienst van Wijdelen vzw. Of hij kan gebruik maken van het standaardretourformulier op de site “https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop”. De retourzending dient te gebeuren per post. De directe kosten die verbonden zijn aan het terugzenden van de goederen zijn voor de rekening van de Klant.

Wijdelen vzw is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel VI.45 ev WER kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, mits voorleggen van het origineel aankoopbewijs.

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer Tel.: 0476 78 75 33 – van maandag 13.30u tot 18.30u en van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18.30u – of op info@wijdelen.be.

Wijdelen vzw is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten en verbindt er zich toe om de wet van 8 december met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren en na te leven.

Wijdelen vzw verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op onze website en bij het intekenen op commerciële acties.

De informatie wordt gebruikt om de bestellingen, betalingen en retours te beheren, publicitaire e-mails te versturen, om de algemene dienstverlening te verbeteren en om de klant gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. Slechts de medewerkers van Wijdelen vzw en haar logistieke partners zullen deze informatie daartoe gebruiken.

De categorieën van persoonlijke gegevens die door Wijdelen vzw kunnen worden behandeld zijn onder andere: contactgegevens (naam, voornaam, fysisch adres, e-mail, mobiel en/of vast telefoonnummer), alle gegevens rond bestellingen en retours en zijn IP adres.

De bankgegevens die door de klant worden doorgegeven in verband met de betaling van de bestellingen worden uitsluitend verzameld en behandeld door het dienstverlenende bedrijf Mollie Payments  (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform het privacy beleid van Mollie, beschikbaar op de website van Mollie). Wijdelen vzw heeft a priori geen toegang tot de bankrekeningnummers en/of kredietkaartgegevens van de klant. Deze gegevens kunnen wel door Wijdelen vzw worden behandeld in het kader van een terugbetaling naar de klant.

De gegevens worden bewaard in databanken die noodzakelijk zijn om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren.

De persoonlijke gegevens van de klant worden echter onder geen beding aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk geacht wordt om de dienstverlening naar de klant te verzorgen en/of te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft elke klant het recht om toegang te krijgen tot haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Elke klant kan zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van haar persoonlijke gegevens en eisen om te worden geschrapt uit de databanken.

De klant kan vragen hieromtrent steeds richten via aangetekend schrijven van Wijdelen vzw, Korte Straatje 20 9040 Gent, Oost-Vlaanderen België, BE0554.721.224

De garantie van de geleverde producten door Wijdelen vzw, is zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in 1 van onze vestigingen met bewijs van aankoop.

Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Wijdelen vzw. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Wijdelen vzw het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden moet de Klant zelf kunnen bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was.

Uitgesloten van de wettelijke garantie:

  • Indien de rechtstreekse of onrechtstreekse schade gebeurd is na levering veroorzaakt aan het toestel
  • Indien slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, incl. reparaties, die niet onder toestemming van Wijdelen vzw of de fabrikant werden verricht
  • Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is
  • Indien de schade of het defect het gevolg is van brand, waterschade, bliksem, ongevallen of natuurrampen
  • Indien de schade of het defect veroorzaakt werd door opzet, nalatigheid of een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of een gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant

De aansprakelijkheid van Wijdelen vzw is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product. Wijdelen vzw is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, diefstal, verlies of schade bij gebruik van een product.

Wijdelen vzw kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die iemand ondervindt bij het bezoek aan Wijdelen vzw website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

Wijdelen vzw hecht veel waarde aan de correctheid en volledigheid van de informatie op het moment van opname in haar bestanden, wat niet altijd kan voorkomen dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie kan bevinden.

Wanneer op Wijdelen vzw website referenties of links gedeeld worden naar andere websites, Wijdelen vzw niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het verzenden van illegale materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen, naar de Wijdelen vzw website is verboden.

Wijdelen vzw kan ten allen tijde de gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden controleren. Wijdelen vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

Wijdelen vzw behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website, indien deze niet in overeenstemming zijn met de doeleinden van de website.

In geval van overmacht kan Wijdelen vzw zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Wijdelen vzw, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijdelen vzw, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars van voornoemde intellectuele rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

a) Bij klachten kan de koper steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen, op volgend adres:

 Consumentenombudsdienst

 North Gate II

Koning Albert II-laan 8

1000 Brussel

Tel: 0032/2 702 52 00

Fax: 0032/2 808 71 29

 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

 web: www.consumentenombudsdienst.be

b) De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/